Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD PRO APARTMÁNY MAX

Ubytovací řád

Václavov u Bruntálu č. 18, 793 41 (dále jen „apartmány“)

Provozovatel: Ing. Eva Skubidová, Příkrá 396, Ostrava Lhotka, IČO 69215430

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

1.1. Ubytování hostů se poskytuje na přechodnou dobu, ubytovaný se zavazuje zaplatit provozovateli za ubytování a služby s ním spojené ve stanovené lhůtě.

1.2. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně, emailem nebo rezervací pomocí internetu. Dokladem uzavření smlouvy je písemné či elektronické potvrzení rezervace.

1.3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb provozovatele.

1.4. Pokud ubytovaný po upozornění provozovatelem nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu nebo ceníku provozovatele, je provozovatel oprávněn smlouvu o ubytování vypovědět před uplynutím sjednané doby a to bez výpovědní lhůty.

2. Uzavření smlouvy, rezervace, cena za ubytování

2.1 Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování písemně na adresu provozovatele, emailem, odesláním rezervačního formuláře či telefonicky a následně ji potvrdit.

2.2 K uzavření smlouvy dochází okamžikem doručení písemné nebo internetové objednávky.

2.3 Provozovatel účtuje hostovi cenu za pobyt dle aktuálního ceníku dostupného na www.apartmány-max.cz. V ceně ubytování je zahrnuta spotřeba vody a energie, wifi, závěrečný úklid, ložní prádlo, ručníky, utěrka a mycí prostředky na nádobí.

2.4 V případě nepředvídatelných okolností, které nejsou na straně provozovatele a v rámci kterých dojde k výpadku dodávky vody a energie, není provozovatel povinen poskytnout hostovi slevu na ubytování, či jinou finanční kompenzaci.

3. Zrušení rezervace

3.1 Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit provozovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Pokud host odstoupí od smlouvy v termínu sedm dní a méně před příjezdem je provozovatel oprávněn účtovat hostu stornopoplatek ve výši 100% z ceny za 1 noc.

3.2 Pokud se host nedostaví k čerpání ubytování do 12 hodin po sjednaném nástupu, je provozovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně oprávněn účtovat hostu storno poplatek ve výši 100% z ceny za 1 noc.

4. Příjezd do apartmánů

4.1 Ubytovaný hlásí svůj příjezd na telefonní číslo: +420 606 307 660.

4.2 Provozovatel má právo ověřit totožnost hosta a vyzvat jej k předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu.

4.3 Host má povinnost spolupracovat při vyplnění ubytovací knihy.

4.4 Není-li sjednáno jinak, ubytování hostů probíhá od 15:30 do 20 hodin.

4.5 Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat hosta, který jeví známky požití nadměrného množství alkoholu, návykových látek, či infekčních nemocí.

4.6 Ubytovatel si vyhrazuje právo změnit typ pokoje ze závažných provozních důvodů a to i bez předchozího souhlasu hosta.

4.7 Host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem nejpozději v den nástupu k ubytování.

4.8 Ubytovaný se zavazuje před příjezdem oznámit provozovateli přesný počet osob, které budou s ním ubytovány.

4.9 Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem majitele. Pokud host svůj pobyt z důvodů, které nejsou na straně provozovatele, ukončí před sjednanou dobou ukončen pobytu, je povinen uhradit částku za celou dobu rezervace, provozovatel není povinen mu poměrnou částku za nevyčerpané ubytování vracet.

5. Obecná pravidla ubytování

5.1. Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory a využívat služby s ubytováním spojené.

5.2 Nejpozději v dohodnutém čase nástupu k ubytování obdrží host od provozovatele pokyny k vyzvednutí klíče od apartmánu (dále jen „klíč“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení či poškození klíčů, jakož i zpřístupnění třetím osobám, které nejsou účastníky ubytování.

5.3 Při odjezdu je host povinen vrátit neporušený klíč provozovateli, či jej uložit na místo provozovatelem určené.

5.4 Host je povinen:

– seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej

– uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku

– udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování

– třídit odpad dle pokynů provozovatele, nevyhazovat plasty, sklo a papír do běžného komunálního odpadu

– po ukončení ubytování nezanechávat zbytky jídla v lednici ani jiných prostorách určených k ubytování či společných prostorách

– chránit vybavení apartmánu a společných prostor proti poškození

– bezodkladně oznámit provozovateli poškození nebo škodu, kterou způsobil host nebo s ním ubytované osoby

– dodržovat noční klid v době od 22:00 do 7:00, v této době nerušit ostatní ubytované hlukem

– při odchodu z apartmánu uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče a uzavřít okna.

– zajistit dohled dospělé osoby u dětí mladších 10-ti let

5.5 Host nesmí bez souhlasu provozovatele:

– provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.)

– odnášet jakékoliv vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování

– používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče, vyjma malých spotřebičů pro osobní hygienu a kancelářskou práci

– nabíjet baterie elektrických kol, koloběžek a aut

– přenechávat prostory určené k ubytování jiné osobě

– přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování

– umisťovat v prostorách apartmánu zvířata, za umístění zvířete v apartmánu bude účtován poplatek.

5.6 Host v prostorách určených k ubytování dále nesmí:

– nosit zbraň, výbušniny, střelivo

– držet, vyrábět a používat omamné nebo psychotropní látky

– kouřit

– používat otevřený oheň

6. Odpovědnost provozovatele za věci ubytovaného

6.1. Host je povinen opatrovat své věci tak, aby se zamezilo jejich zničení či ztrátě. Pokud host zanechá svůj majetek v prostorách určených k ubytování, či společných prostorách je povinen zajistit uzamknutí těchto prostor.

6.2. Provozovatel provozuje parkoviště, které není hlídané.

6.3. Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do 15 dnů po ukončení ubytování. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host, nebo osoba, která ho doprovází, či se host nezachoval podle pokynu v odstavci 6.1.

6.4. Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. § 2945 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.5. Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech je omezena 100 násobkem ceny ubytování za jeden den, v ostatním se řídí ust. § 2946 Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.6. Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu, uskladní je provozovatel na bezpečném místě, přičemž nenese žádnou zodpovědnost za případné poškození věcí. Vydání zapomenutých věcí proběhne na žádost hosta, přičemž host uhradí náklady spojené s jejich vydáním (např. dopravné).

7. Odjezd z apartmánů

7.1. Ubytovaný je povinen opustit apartmán, ve kterém je ubytován do 10 hodin, pokud není stanoveno jinak.

7.2. Jestliže host neopustí apartmán ve stanovené době, je ubytovatel oprávněn účtovat mu pobyt na další den.

7.3. Před odjezdem z ubytování je host je povinen apartmán a společné prostory řádně vyklidit, nezanechávat odpad určený ke třídění (sklo, plasty, papír) v apartmánu, ale uložit jej do nádob k tomu určených a také nezanechávat zbytky jídla v lednici ani jiných prostorách určených k ubytování či společných prostorách.

7.4. Při ukončení ubytování je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, uzavřít okna, zamknout apartmán a vrátit neporušený klíč provozovateli, či jej uložit na místo provozovatelem určené. Pokud host takto neučiní, je provozovatel oprávněn účtovat hostovi náklady, které z důvodu porušení tohoto pokynu vzniknou.

Tento ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost dnem 1. 7. 2021.

Zpět na informace k ubytování